ไม่เอาแล้วกับ
โอกาสทางการศึกษา
ที่ไม่เท่าเทียม

ไม่เอาแล้วกับ
ปัญหาความเหลื่อมล้ำ
ซ้ำซาก

ไม่เอาแล้วกับ
การทิ้งคนอ่อนแอ
ไว้ข้างหลัง

ไม่เอาแล้วกับ
ปัญหาสิ่งแวดล้อม
ที่ย้อนกลับมาทำร้ายเรา

ไม่เอาแล้วกับ
"การอยู่ในสังคมที่ไม่น่าอยู่"

ถ้าไม่อยากอยู่ใน "ความผิดหวังซํ้าซาก"
คุณเปลี่ยนมันได้